Thảo Nhi Nguyễn

@thaonhinguyen

Mưa gió mà cứ phải dọn cơm ra đợi k có ai rồi lủi thủi ăn 1m...