text, transfer print, large group of people, men, communication, lifestyles, western script, indoors, person, auto post production filter, leisure activity, crowd, non-western script, standing, sign, information sign, shopping, information, illuminated

Want to buy this photo?

This photo isn't on sale yet. Please contact us if you want to buy this photo.

Thị phi quá nhiều, các bạn không gắn bó với Soshi từng ấy năm như chúng tôi thì làm ơn đừng đặt điều. Trống rỗng, thật sự trống rỗng. Chúng tôi theo đuổi họ, chúng tôi hiểu. Các bạn bám đuôi họ, xin tránh ra chỗ khác. 소녀시대 SoNyuhShiDae SNSD GirlsGeneration Soshibond SoShi StayStrongSNSD StayStrongSNSD OT9
엑소 ♡ 소녀시대 ♥♥