Album

21แล้ว

Happy birthday! Thesview 21แล้ว ....รู้สึกว่าตัวเองแก่ว่ะ ปีนี้ขอเจอแต่สิ่งดีๆๆ ..และปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ!! เงินทองไหลมาเทมาๆ!! และขอให้พ่อแม่ทีความสุข!!!!