Album

جمهوری

منو شیخ.امروز.چسبید چسبید رضا لقمه جمهوری
. ورودی صحن انقلاب از سمت صحن جمهوری مشهد الرضا این سنگ نوشته که قصیده ای از صبوری ملک الشعراء آستان_قدس_رضوی با خط نستعلیق نوشته شده است میبینید: 《جنات تجری من تحتها الانهار》 در حریم زاده موسی که خاک درگهش چون دم عیسی بن مریم شد شفا بخش علیل آنکه بر دربار او از بهر حاجت روز و شب جسته مرد و زن پناه و گشته انس و جان رحیل در زمان شاه خورشید افسر و جمشیده جاه کز شهانش در عدالت نیست نوشروان عدیل شاه پیل افکن مظفر شد که روز کارزار زخم تیغ و تیر او را برنتابد پشت پیل و اندران دوران که اقلیم خراسان را جمال شاهزاده داد چون فردوس از خلق جمیل نیر الدوله سر نام آوران سلطان حسین آنکه آمد دوده ی قاجار را خیرالسبیل با دل دریا نوالش بحر را گویم لئیم با کف دیناربارش ابر را خوانم بخیل فخر ابناء سلاطین است از نسل و نژاد تاج اولاد خواقین است از اصل اصیل خواست چون ماند بدین درگاه از او آثار خیر کایزد باقی بقای جمله را بادا کفیل کوه ها از همت والای خود بر کند و راه سهل بر ارباب ثروت کرد ابناء السبیل از شریف آباد کرد این شه نژاد با شرف شاهراه مستقیم آن سنگلاخ مستطیل سلبیلی کرد جاری پس در این دربار قدس کش طبیعت هم چه کافور مزاجش زنجیل در چنین صحنی که آمد از طراوت چون بهشت سلسبیلی این چنین بایست جاویدان سبیل گر سکندر سوی این عین الشرف می برد راه خضر نامد جانب عین الحیوۀ او را دلیل آتش اندوه غم بر دل کند این آب سرد چون زآب رحمت آتش بر تن و جان خلیل این یکی کارش کز او دائم رضا بادا امام کارهای دیگرش را نیز بشمر زین قبیل کشوری زاجرای آب این شهر را آباد کرد در دو عالم پاک یزدانش دهادا جرجزیل الغرض تاریخ سالش را صبوری مصرعی جستجو می کرد از طبع روان تر ز آب نیل سر بر آورد از میان چون آب شد تاریخ سال در بهشت آمد سبیل آب زلال سلسبیل گر دگر تاریخ می خواهی روان مانند آب یکهزار و سیصد و بیست اندر پارس ئیل Mustseeiran