Album

روز_قدس

. . . لبخند عروسکها همیشه زیبا است اما فقدان احساس مانع دلنشینی آن می شود زیرا احساس برخواسته از ضمیر ناخوداگاه و پاک انسان است و دنیای عروسکها فاقد این ویژگی است . . . باید بپذیریم که دنیای مدرن با همه رنگارنگی و جذابیتش بخش عظیمی از ما را بدل به عروسکهایی نموده که فقط عطش زندگی داشتن ویژگی آن است و بخاطر رفع آن از هیچ خطایی فرو گذار نمی کنیم . . . از سوی دیگر در هیچ دوره تاریخی رفاه بشر تا به این اندازه نبوده اما همچنان نالانیم و بیشتر می خواهیم و برایمان هم مهم نیست در آن سوی عالم چه می گذرد ، زیرا دنیای ما خلاصه شده در جیب و پست و مقام ما . . . روز_قدس که می شود عده ای سیاست زده فریاد بر می آورند که پول نفت رفت و ... اما نمی دانند اندک کمک ما یا در صحنه مقاوت بودن ما دل حداقل چند هزار کودک بی پناه را شاد خواهد کرد و بذر امید را در دل آنها خواهد کاشت . . . خلاصه بگویم سیاست بازهای قدرت طلب همچو عروسکهایی زیبا ، خوب می پوشند و خوب حرف می زنند اما احساس و تکلیف مسلمانی و انسانی ندارند . . . برای این عروسکهای انسان نما دوایی نیست . . . نوید_کمالی یوم_القدس فلسطین یمن