Album

Souksomboun Hotel

Nokia 8600 in black and white