Violetta Mardanova

@ViolettaMardanova

My new boyfriend?❤️??
Cyprus
Stockholm
Montserrat, Barcelona, 2011