เด็กหญิง ลมหวน

@u19967714

เรื่อยๆตามอารมณ์
Somethink
ปัจจุบัน
หลับตาเถอะนะ
Yummy...
ความรู้สึก
ปลวกกัดกินไม้แต่ไม่กัดกินใจ
ว า ด เ รื่ อ ย ๆ ต า ม อ า ร ม ณ์ ส บ า ย ใ จ
เ ชื อ ก
นี่จะเที่ยงแล้วน่ะ ไม่มีเเดดเลย สบาย
แสงลับขอบฟ้า อีกมุมหนึ่ง
แม้แสงจะลับขอบฟ้า ตัวข้าก็จะไม่สิ้นหวัง
เธอเห็นท้องฟ้านั่นไหม😉😉
A l o n e
ห น้ า ม้ า ต า ห ว า น
ยิ้ ม ห น่ อ ย สิ แ ม่ ต า ม ล
ต้ น ไ ม้
The tree
In the evening
The sun
In the morning
รู้แต่ทำไม่ได้ ทำใจทำยังไงทำยากจัง😭😭😭
Before rain🌂💧💧
ชาวสวน First Eyeem Photo