ทวีป เล็กบัณฑิตย์

@u19133345

วิทยาลัยบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
My Hobby