Thao Dollar

@ThaoDollar

Quân đã có tư tưởng màu hường từ rất lâu rồi...