Thanh Duong Nguyen

@ThanhDuongNguyen

Con đàn ông yếu đuối nhìn cách để chân là biết
It's raining out side. It's raining in my heart