Yaroslav Shynderuk

@shynderukfree

Гори Karpathian
Село, зима,