MASTER14

@master14

N E O - N O I R P H O ☂ O IG : G A D G E T E E R 2 2
A L O N E.
T r u t h i n m e m o r y.
1 F i n d D a y !!!
ยั ง ค ง ร อ เ ธ อ เ ส ม อ ไ ม่ ว่ า เ ธ อ ที่ ใ ด ยั ง มี ร อ ย ยิ้ ม ที่ แ ส น อ บ อุ่ น ม า จ า ก หั ว ใ จ
เคยได้ยินเรื่องเล่า ถึงการพับนกกระเรียน ว่ากันว่า เมื่อพับมันได้มากพอ ให้อธิฐานขอพรแล้วเราจะสมหวัง ฉันเองก็เป็นคนหนึ่ง ที่มีความหวัง เพียงแต่ฉัน ไม่เคยได้พับมัน ..."หวังยิ่งใหญ่ จากชายคนหนึ่ง"
Hello World
Enjoying Life
Enjoying Life
River
Happy new year 2013
Sky
Relaxing
Relaxing
Hello World
Relaxing
Sea
รูปไม่เกี่ยว แค่อยากอวยพร...
SALE...........ร้านเรียกสมนาคุณลูกค้าฉันเรียกโล๊ะของมาขายให้หมด