Takarin Arimoto

@iamkungotngao

Một con ng vui tính, thích cosplay thích xem Anime đọc Mangan
You know i am doing?
Akashi Seijuurou ?
Akashi KnB Aki Matsuri 19/10/2014