Hương Thảo

@HngTho3

Lời nói đơn giản nhưng suy nghĩ phức tạp !!!
Đêm trôi quá nhanh. Ngày mai em đang nghe chuyện khác rồi....
Cười nhiều - Buồn nhiều - Mạnh mẽ nhiều - Yếu đuối nhiều 💬