Emilia Kallio

@Emilia_

TAMK, Proakatemia, Entrepreneur at Noste 360
Indiska TeaCup Morning