BulletRider Thailand

@BulletRiderchiangmai

Chilling in coffee shop.
ยังคงรอคอยบางสิ่งบางอย่าง มองออกไปก็เจอเพียงหมอกจางๆ กับความหวังเลือนลาง แค่อยากให้ใครมาจ้าง ถ่ายรูป แน๊ะแจ๊ะ.อิอิ.จุฟๆ