Bryan Dela Cruz

@bryanlunadelacruz

WYSIWYG!
oh shit ..i'll be late!!
This is my ANTI-PORK BARREL LOOK. Mga hinayuPORK kayong mga abusado kayo! Tamaan sana kayo ng darak!
something different on a weekend.