Anastasia Kontou

@AnastasiaKontou

The moon and the sun by Nikos Gialouris
today's beautiful "eauder" from my oven
Elegance Everywhere