text, no people, communication, indoors, close-up, food, ready-to-eat, day

Want to buy this photo?

This photo isn't on sale yet. Please contact us if you want to buy this photo.

Photo by Thắng

ID: #95457898

Cuộc đời là một chuyến đi dài...không có đích cuối cùng