tree, silhouette, low angle view, branch, growth, sky, nature, tree trunk, tranquility, clear sky, sunset, beauty in nature, sunlight, outline, sun, outdoors, no people, scenics, leaf, tranquil scene

Want to buy this photo?

This photo isn't on sale yet. Please contact us if you want to buy this photo.

"Sống và thể hiện. Không gì là không thể nếu bạn không có ý chí và quyết tâm..." •••Follow me•••