text, indoors, communication, western script, high angle view, close-up, non-western script, information, capital letter, information sign, number, sign, no people, guidance, day, wall - building feature, message, arrow symbol, white color

Want to buy this photo?

This photo isn't on sale yet. Please contact us if you want to buy this photo.

Photo by Anh Tuấn

ID: #56677165

Bình thường xem phim cầm được cái cuống vé xong toàn vứt luôn, chs hôm nay lại nhét vào ví. Về nhà giở ví ra định vứt thì thấy cái này, khởi đầu năm mới hên vều, hên từ sáng đến tận bây giờ :3 :3 :3 mayvl hucauvl songaovl