food and drink, food, indoors, freshness, plate, ready-to-eat, table, healthy eating, still life, bowl, high angle view, serving size, meal, served, directly above, indulgence, close-up, vegetable, drink, spoon

Want to buy this photo?

This photo isn't on sale yet. Please contact us if you want to buy this photo.

Photo by Sa Mạn

ID: #52178334

Tôi là Sa Mạn.Tôi cá tính. Tôi thích chơi Piano và làm bánh, các món ăn lạ! Tôi chơi và làm bằng Tình Yêu!