food and drink, food, freshness, indoors, ready-to-eat, still life, plate, close-up, indulgence, healthy eating, serving size, table, meal, bread, high angle view, slice, fork, meat, no people

Want to buy this photo?

This photo isn't on sale yet. Please contact us if you want to buy this photo.

Photo by Sa Mạn

ID: #50901774

Tôi là Sa Mạn.Tôi cá tính. Tôi thích chơi Piano và làm bánh, các món ăn lạ! Tôi chơi và làm bằng Tình Yêu!