young adult, person, headshot, young women, lifestyles, portrait, looking at camera, long hair, front view, leisure activity, indoors, head and shoulders, close-up, contemplation, human face, smiling

Want to buy this photo?

This photo isn't on sale yet. Please contact us if you want to buy this photo.

Tôi yêu bạn đơn giản vì bạn là người tôi yêu! Chẳng ai giống bạn, chẳng ai có thể thay thế bạn!