indoors, looking at camera, lifestyles, person, portrait, headshot, young men, front view, casual clothing, young adult, leisure activity, mid adult men, mid adult, close-up, head and shoulders, beard, stubble, home interior

Want to buy this photo?

This photo isn't on sale yet. Please contact us if you want to buy this photo.

đã xong một ngày , thành công cũng không thành công mà thất bại cũng chẵng thất bại, dù gì cũng đã có kết quả . Nhắm xuôi theo cố gắng tập luyện tại là do mình không giỏi vì thì phải cố gắng hơn nữa ( tự nhủ )