young adult, lifestyles, person, young women, headshot, portrait, looking at camera, indoors, front view, leisure activity, close-up, casual clothing, smiling, long hair, human face, head and shoulders, confidence

Want to buy this photo?

This photo isn't on sale yet. Please contact us if you want to buy this photo.

Photo by Én Chi

ID: #32705995

Trong cuộc sống, có rất nhiều thứ chúng ta không muốn cho đi, có rất nhiều người chúng ta không muốn bỏ lại. Nhưng hãy nhớ rằng, buông tay không có nghĩa tất cả đã chấm hết." Thà vô tình còn hơn có tình rồi lại đau :))