transfer print, auto post production filter, text, communication, indoors, western script, high angle view, capital letter, close-up, no people, number, non-western script, sign, wood - material, information, table, art and craft, day, art, paper

Want to buy this photo?

This photo isn't on sale yet. Please contact us if you want to buy this photo.

Tua đi tua lại cái tuổi 20 đến lần thứ 5 thì cũng có phần rệu rã rồi Tạm biệt '13 thương đau Thôi thì quẩn-quanh-trong-tổ chào '14 vậy Yolo \m/