Album

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

เข้าใจแต่ทำไม่ได้จริง ๆ คณิตพี่ไม่ไหว ..ขอกลับไปสอนภาษาไทยที่เชียงใหม่เหมือนเดิมได้มั้ย.
ว่างๆจากการสอบ -3-