Album

Nhà thờ Huyện Sỹ

Đêm Chúa giáng sinh 2014
Nhà thờ làm lễ đẹp qá :)