Album

361° | ۳۶۱°

از مرگ نترسید ،از این بترسید که وقتی زنده اید چیزی درون شما بمیرد مثل حس دوست داشتن