Album

Nướcmía

Ly nước mía huyền thoại đấy, không phải dạng vừa đâu <3 NuocmiaMyTho Nướcmía Mit Dauphong lacrang raucau yummy fruit giengnuocMyTho dacsanmienTay VietNam VietNamstreetfood VietNamstreetdrink
Lunch ? Thịtxiênnướng Nướcmía