Album

바보

바보 백조 물방울 흐림 ⛅☁☔
바보
Relaxing Taking Photos Cheese! Goodnight✌ Shinhwa 신화 2015  We 17th 바보
:) Giờ là học nghiêm túc Hôm nay chả có bài gì học ngồi học tiếng Hàn Viết xấu hê hê Bị thích rồi :(=))))) . . {누구 누나 어머니 바보 새해복많이받으새요 녀 - 예 아니오 아니예요 안녕하세요 안녕하심니까 잘자요 감사하니다 미안합니다 사랑합니다 왜요 행운 생일축하합니다}