Album

รู้สึกคิดได้

ไม่มีใครทำได้เท่าคนนี้หรอก นี้จะ21แล้วแม่ยังตัดเล็บให้ ผช .ที่อยู่ข้างคุณที่ว่าดีแล้วยังสู้ผญ.คนนี้ไม่ได้เลย รู้สึกคิดได้ ...