Album

一野卜晕我系啦

好吧 守秘密真的辛苦 所以细路仔真系唔好知咁多好过 唉…又话十二点前训 依家一点几啦 你讲野唔信数喔 一野卜晕我系啦