Album

탕슉과볶음밥 만세!

Enjoying Life 하지만 살은 찌겟찌ㅜ 탕슉과볶음밥 만세!