Album

請助養小妹

買鞋 其實係一種病 係心癮 同吸毒根本無分別 無底深潭 同食譚仔有咩分別 錯!係更誇張 無奈你最夠刺激我 OMG 請助養小妹