Album

ไม่อ้วน

ไม่อ้วน จริงๆ
ของอร่อย ไม่อ้วน มันมีเห็ด เบคอนอย่าสนใจ มองข้ามมันไป ปล่อยมันไปอย่างที่เป็น frozenกล่าว