Album

Nghĩa Trang Cựu Viên, Kiến An

Thông thường thì thằng, đứng trên xác BẠN BÈ, xài đồ hiệu.