Album

感覺好奇妙

五知店解呢幾朝都係六点幾自然醒 感覺好奇妙 醒左第一樣做嘅事五係即刻起身 係訓係度上網 如果呢個世界缺乏上網 我諗我已經死左好奈 其實我就係一直俾电子產品操控住 變左一個低頭族 不停禁禁禁 我諗可能我死個刻都仲係度禁梗