Album

Hàng Mắm

Chia tay cửa hàng ... Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng ở trên này. Từ những ngày đầu tiên ở đây cho đến hôm nay là ngày cuối cùng, quen những ai, mình sẽ không bao giờ quên được..... So sad !!