Album

Bạch mộc lương tử

In the top of high moutain :)