Album

Natural Place Mansion

น้องเอ๋ย... น้องใหม่ ใฝ่ฝัน... ขยันศึกษา หมั่นเพียร เรียนค้นตำรา น้องเอ๋ย.. น้องหาสิ่งใด น้องเอ๋ยน้องรัก เรียนหนักจะก้าวไปไหน เรียนเพื่อประโยชน์ของใคร น้องให้อะไรแก่ตน