Album

Thai Express

Tại sao nó xào dai như cao su mà mình vẫn cứ kiu? :-/
Dở :(