Album

Ntpu

Ntpu 臺北大學 Lake 心湖
Fireworks Ntpu Celebration
📍NTPU Ntpu Firstdayofschool Study Time Fresh Nice Day Hello World
Ntpu Taipei Taiwan Sun 三峽 樸實小曲,足以感人肺腑