Album

Thiền viện Trúc Lâm Giác Tâm

"Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non"