Album

نیمرو

ما ادراکه الا الصبحونه با نیمرو بزن خوشمزه بفرما با_بربری تخم_مرغ
. یک غذای علی پزونه نه میگم بزن بپسند خوشمزه به_به بفرما چون یخوردست شوما هم گشنه‌ اید برید نیمرو بزنید والله
بزن خوشمزه نیمرو
نصف شب آدم گشنه بشه چیزی بهتر از این گیرش نمیاد باقی مانده چند روز رفت تو خندق بلا بفرما نیمرو تخم_مرغ بزن بپسند خوشمزه Delicious هرچی_افکت_بود_گذاشتم_تا_عمق_جنایت_معلوم_نشه