Album

Ở đâu còn lâu mới nói

Hoàng hôn Sài Gòn hôm nay thật ảo..hồng hồng tuyết tuyết Saigon Sunset