Album

We Lounge

Thích quá thích thích quạ! Lần đầu tiên người nông dân được đến những chỗ xa hoa như thế lày xD
nơi tình yêu bắt đầu
TRÚC NHÂN the VOICE
Such an EXPLOSIVE mini show with MC @namhee242 and assistant @kannieheo :)))