Album

Parkson 6th Floor (Food Court)

E sẽ chỉ nhìn về hướng a...e hứa đấy :x
Thứ gây hạnh phúc :)